Based on Nelson's Kanji Dictionary

Nr. Radical Name(s) Position Nickname
1 ichi   One
2   Rod
3 ten   Dot
4 no   Kana no
  no kammuri At top
5 otsu   Fishhook
6 kane bō
kagi
  Barb
7 ni   Two
8 nabebuta
ten-ichi
keisan kammuri
  Lid
9 hito   Man
nimben At left
  yane
hito yane
hitogashira
At top
10 hito-ashi   Legs
11 iru   Entering
  iri-yane
iri-gashira
At top
12 hachi   Eight
  hachi-gashira At top
13 dōgamae
makigamae
keigamae
  Upside-down box
   
14 wa kammuri
beki kammuri
  Kana wa
15 Ni-sui   Ice
16 tsukue
ki-nyō
  Windy
kazegamae Enclosure
17 ukebako Enclosure Open box
18 katana   Sword
rittō At right
  At top
19 chikara   Strenght
20 tsutsumigamae Enclosure Wrapping
21 saji
hi
  Kana hi
22 hakogamae Enclosure Box on side
23 kakushi-gamae Enclosure Hiding
24   Cross
25 uranai
to
  Kana to
26 warifu
fushizukuri
  Seal
mage warifu
27 gandare Enclosure Cliff
28 mu   Kana mu
29 mata   Again
30 kuchi   Mouth
  kuchi hen At left
31 kunigamae Enclosure Box
32 tsuchi   Earth
  tsuchi hen At left
33 samurai   Samurai
34 fuyugashira   Winter
35 sui
yuku
  Winter variant
36 yūbe
ta
  Kana ta
37 dai   Big
  dai kashira At top
38 onna   Woman
  onna hen At left
39 ko   Child
  ko hen At left
40 u kammuri   Kana u
41 sun   Inch
  sun zukuri At right
42 shō   Little
At top
43 dai no mageashi
mottomo
  Crooked big
44 shikabane
kabane
  Flag
45 furukusa   Old grass
46 yama   Mountain
  yama hen At left
47 kawa
sambon kawa
  River
magari kawa
48 e   Kana e
  takumi hen At left
49 onore   Snake
mi
sude ni
50 haba
kin
kire
  Cloth
  haba hen
kimben
At left
51 kan
ichi-jū
  One ten
52 itogashira   Short thread
  yō hen At left
53 madare
ten-ichi-dare
Enclosure Dotted cliff
54 ennyō
innyō
innyū
  Stretching
55 nijū-ashi   Letter H
56 shikigamae   Ceremony
57 yumi   Bow
  yumi hen At left
58 kei-gashira
i-no-kashira
yo
  Pig's head
59 kami kazari   Short hair
san zukuri At right
60 gyōnimben   Going man
61 kokoro   Heart
shita-gokoro At bottom
risshimben At left
shita-gokoro At bottom
62 hoko   Tasseled spear
hokozukuri
hokogamae
At right
63 to
togashira
to kammuri
todare
  Door
64 ⼿ te   Hand
tehen At left
65 shi
eda
jū-mata
  Branch
  shinyō
edanyō
Enclosure
66 boku
to-mata
  Folding chair
bokunyō
bokuzukuri
no-bun
At right
67 bun   Literary
68 to
to masu
  Dots and cross
  tokuzukuri At right
69 kin
ono
  Axe
  onokuzukuri At right
70
kata
  Direction
  hōhen
katahen
At left
71
mu
nashi
munyō
  Crooked heaven
72 hi
nichi
  Sun
  hi hen
nichi hen
73 iwaku
hirabi
  Flat sun
74 tsuki   Moon
  tsuki hen At left
75 ki   Tree
  ki hen At left
76 akubi
ken
ketsu
kakeru
  Yawning
77 tomeru   Stopping
  tome hen At left
78 ichi-ta
gatsu
  Death
  ichi-ta hen
gatsu hen
At left
  shinigamae
ichi-ta
Enclosure
79 ru-mata   Windy again
80 haha
kan no haha
nakare
  Mother
haha  
81 kuraberu   Comparing
82 ke   Fur
83 uchi   Clan
84 kigamae Enclosure Steam
85 sui
mizu
  Water
sanzui At left
shita mizu At bottom
86 hi
ka
  Fire
  hi hen At left
yotsu ten
renga
rekka
At bottom
87 tsume   Claw

tsume kammuri
no-tsu
At top
88 chichi   Father
89 majiwaru   Double X
90 hidari kata   Left side
shō hen At left
91 migi kata   Right side
92 kiba
kiba hen
  Tusk
93 ushi   Cow
  ushi hen At left
  At bottom
94 inu   Dog
kemono hen At left
95 gen   Dark
96 tama   Jewel
tama hen
ō hen
At left
    At bottom
  Variant
97 uri   Melon
98 kawara   Tile
    As enclosure
99 amai   Sweet
100 umareru   Birth
101 mochi-iru   Using
102 ta   Rice Field
  ta hen At left
103 hiki   Animal Counter
hiki hen At left
104 yamaidare   Sick
105 hatsugashira   Dotted Tent
106 shiroi   White
107 kegawa
hi no kawa
  Skin
108 sara   Dish
109 me   Eye
  me hen At left
110 hoko   Spear
  hoko hen At left
111 ya   Arrow
  ya hen At left
112 ishi   Stone
  ishi hen At left
113 shimesu   Showing

shimesu hen At left
114
ashiato
  Footprint
115 nogi   2-Branch Tree
  nogi hen At left
116 ana kammuri   Cave
    Variants
117 tatsu   Standing
  tatsu hen At left
118 take   Bamboo
take kammuri Variant
119 kome   Rice
  kome hen At left
120 ito   Long Thread
  ito hen At left
121 mizugame   Jar
  hodogi hen At left
122 amigashira   Net
ami me
megashira
yoko me
Variant
123 hitsuji   Sheep
hitsuji hen At left
  At top
124 hane   Wing
  hane kammuri At top
    Variant
125
oi
  Old Man
oi kammuri
oigashira
Variant
126 shikashite   Rake
127 suki hen
rai-suki
  3-Branch Tree
128 ⽿ mimi   Ear
  mimi hen At left
    Enclosure
129 fude   Brush
  fudezukuri At right
  Variant
130 niku   Meat

nikuzuki Variants
131 shin
kerai
  Minister (of State)
132 mizukara   Dotted Eye
133 itaru   Arriving
134 usu   Mortar
135 shita   Tongue
  shita hen At left
136 mai ashi
masu
  Dancing
137 fune hen   Ship
    Variant
138 nezukuri   Good
    Variant
139 iro   Color
140 kusa   Grass
⺿
kusa kammuri
sōkō
At top
141 tora kammuri
toragashira
At top Tiger
142 mushi   Bug
  mushi hen At left
143 chi   Dotted Dish
  chi hen At left
144 yukigamae
gyōgamae
  Going
145 koromo   Clothing
koromo hen At left
146 nishi   West
  At top
147 miru   Seeing
148 tsuno   Horn
  tsuno hen At left
149 kotoba   Speaking
  gomben At left
150 tani   Valley
  tani hen At left
151 mame   Bean
  mame hen At left
152 buta
inoko
  Pig
  inoko hen At left
    Variant
153 mujina
ashinakimushi
  Clawed Dog
  mujina hen At left
154 kai
ko gai
  Small Shell
  kai hen At left
155 aka   Red
156 hashiru   Running
  sōnyō Enclosure
157 ashi   Foot
ashi hen At left
158 mi   Body
  mi hen At left
159 kuruma   Car
  kuruma hen At left
160 karai   Bitter
    Variant
161 tatsu
shin no tatsu
  Small Dragon
    Enclosure
162 shinnyū   Road

  Enclosure
163 ōzato   Right Village
  At right
164 tori
hiyomi no tori
  Sake
  tori hen At left
  sakezukuri In combination
165 nogome   Topped Rice
  nogome hen At left
166 sato
ri
  Village
  sato hen At left
167 kane   Metal
  kane hen At left
168 nagai   Long
nagai hen At left
169 mon
kado
  Gate
  mongamae
kadogamae
Enclosure
170 kozato   Left Village
kozato hen At left
171 reizukuri   Slave
172 furutori   Old Bird
173 ame   Rain
ame kammuri At top
174 aoi   Blue
    Variant
175 arazu   Negative
176 men   Face
177 tsukuri kawa
kaku no kawa
  Shoe Leather
  kawa hen At left
178 nameshigawa   Different
179 nira   Leek
180 oto   Noisy
  oto hen At left
    Variant
181 ōgai
ichi no kai
peiji
  Big Shell
182 kaze   Wind
  fū-nyō Enclosure
183 tobu   Flying
184 shoku   Food

shoku hen At left
185 kubi   Neck
186 nioi
kaori
  Perfume
187 uma   Horse
  uma hen At left
188 hone   Bone
  hone hen At left
189 takai   High
    Variant
190 kami   Long Hair
  kamigashira
kami kammuri
At top
191
tatakai
  Broken Gate
  tōgamae
tatakaigamae
Enclosure
192 ⾿ kaorigusa   Herb
193 ashi kamae   Tripod
194 oni   Devil
  kinyō Enclosure
195 sakana
uo
  Fish
  uo hen At left
196 tori   Bird
197 shio   Salt
198 shika   Deer
  shika hen At left
    Enclosure
199 mugi   Wheat
  bakunyō Enclosure
  Variant
200 asa   Hemp
  asa kammuri Enclosure
    Variant
201 kiiroi   Yellow
  Variant
202 kibi   Millet
203   kuroi   Black
  Variant
204 nuu   Sewing
205 aogaeru   Frog
206 kanae   Kettle
207 tsuzumi   Drum
    Variant
208 nezumi   Rat
    Enclosure
209 hana   Nose
    Variant
210 sai
hitoshii
  Mr. Saito
  Variant
211 ha   Tooth
  Variant
212 tatsu   Big Dragon

 
  Variant
213 kame   Turtle
  Variant
214 fue   Flute